Taken Apart ::::::

Lisa Milroy

150 x 90
Unique print 2019